Audyt finansowy 2019-09-06T10:52:59+02:00

Audyt finansowy

Kierunek studiów II stopnia

Audyt finansowy jest nowym, unikatowym kierunkiem studiów w skali kraju w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Kierunek prowadzony jest w systemie 2,5-letnich studiów magisterskich uzupełniających (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym). Program nauczania obejmuje nie tylko rachunkowość i rewizję finansową, ale także szeroko rozumiane finanse, prawo gospodarcze i ekonomię, dając studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności oraz otwierając przed nimi bogate perspektywy zawodowe. Program studiów na kierunku Audyt finansowy jest zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów na biegłego rewidenta.

Audyt finansowy jest pierwszym kierunkiem studiów w Polsce, wpisanym na wykaz kierunków studiów wyższych, które spełniają wymagania w zakresie kształcenia
i przeprowadzania egzaminów w formie pisemnej, co upoważnia jego absolwentów do ubiegania się o zwolnienia ze wszystkich 10 egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Plan studiów

Plan studiów stacjonarnych dla roczników 2017/2018 i 2018/2019 POBIERZ

Plan studiów stacjonarnych dla roczników 2019/2020 POBIERZ

Plan studiów niestacjonarnych dla roczników 2017/2018 i 2018/2019 POBIERZ

Plan studiów niestacjonarnych dla roczników 2019/2020 POBIERZ

Sylabus

Programy realizowanych przedmiotów są zgodne z zakresem tematycznym egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. Sylabusy przedmiotów w wersji do pobrania, po ich akceptacji w kolejnych latach akademickich, można znaleźć wchodząc pod następujący adres – www.planystudiow.uek.krakow.pl

Efekty kształcenia

Wykaz efektów kształcenia dla kierunku: POBIERZ

Rekrutacja

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Audyt finansowy odbywa się na podstawie średniej ocen lub egzaminu wstępnego.

Rekrutacja na podstawie średniej ocen dotyczy wyłącznie absolwentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  kierunku Finanse i rachunkowość. 50 % ogólnego limitu miejsc ustalonego przez Senat na rok akademicki 2017/18, wypełnią absolwenci UEK na podstawie średniej ocen uzyskanej w ciągu 5-ciu pierwszych semestrów studiów sześciosemestralnych.

Egzamin wstępny na kierunek Audyt finansowy jest egzaminem z zagadnień rachunkowości. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi i składa się z 60 pytań.

Zakres materiału obowiązującego na egzaminie wstępnym:  POBIERZ (plik PDF)

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek Audyt finansowy odbywa się na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia: STRONA UEK

Limity przyjęć

Decyzją Senatu UEK w roku akademickim 2017/2018 studia na kierunku Audyt finansowy rozpocznie 50 studentów studiów stacjonarnych i 50 studentów studiów niestacjonarnych.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów

Kierunek Audyt finansowy decyzją Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów został wpisany na wykaz kierunków studiów wyższych, które programem kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Ukończenie kierunku Audyt finansowy upoważnia jego absolwentów do ubiegania się o zwolnienia ze wszystkich
10 egzaminów teoretycznych, które zdają kandydaci na biegłych rewidentów.

Wykaz kierunków studiów umożliwiających ubieganie się o zwolnienie z egzaminów jest dostępny na stronie:
https://www.pibr.org.pl/pl/uczelnie-zaliczajace-egzamin.

Akredytacja ACCA

Program studiów kierunku Audyt finansowy umożliwia przystąpienie do akredytacji międzynarodowej organizacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), która może dać studentom możliwość rozpoczęcia kwalifikacji ACCA  jeszcze w trakcie studiów i uzyskania zwolnień z większości egzaminów.

Katedra Rachunkowości Finansowej kontynuuje współpracę z organizacją ACCA, dążąc do zapewnienia studentom kierunku Audyt finansowy możliwości uzyskania zwolnień ze wszystkich 9 egzaminów poziomu Fundamentals, które obecnie są dostępne dla studentów prowadzonej przez Katedrę specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa na kierunku Finanse i rachunkowość.