prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski 2018-01-15T11:40:24+02:00

prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
KIEROWNIK KATEDRY

I. Zainteresowania naukowe

rewizja finansowa, ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i menadżerska, techniki komputerowe wykorzystywane w rachunkowości


II. Stopnie i tytuły:

2013 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Wydział Finansów,
2001 – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii,
1997 – magister inż. informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,
1996 – magister rachunkowości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania,
1995 – magister inż. automatyki i robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.


III. Przebieg kariery naukowej

Rok Stanowisko Miejsce
03.2014-obecnie profesor nadzwyczajny Katedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Finansów i Prawa (wcześniej – Wydział Finansów), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
10.2013-obecnie profesor nadzwyczajny Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie
10.2003-09.2013 adiunkt Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
10.2001-03.2014 adiunkt Katedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
09.1998-02.1999 asystent/wykładowca Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie
10.1997-09.2003 asystent Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza
10.1996-09.2001 asystent Katedra Rachunkowości, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

IV. Działalność organizacyjna, osiągnięcia

A) Sprawowane funkcje

 • Dziekan Wydziału Finansów i Prawa (od września 2016 r.),
 • Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej (od marca 2016 r.),
 • Członek Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Wyjazdów Zagranicznych (od października 2016 r.),
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
 • Członek Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych,
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Finansów ds. kontaktów z otoczeniem gospodarczym
  (2013-2016),
 • Kierownik Katedry Bankowości i Finansów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku Białej,
 • Członkostwo w Radzie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Członkostwo w Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008-2012 oraz 2012-2016),
 • Członkostwo w Radzie Wydziału Finansów (2002-2008) oraz od 2013 r. (jako pracownik samodzielny),
 • Wiceprezes krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2005-2009).

Ponadto:

 • Kierownik studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska CIMA – UEK” (strona studiów),
 • Kierownik studiów podyplomowych ,,Analityk finansowy CFA”,
 • Kierownik studiów podyplomowych ,,Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo – energetycznego”,
 • Opiekun naukowy studiów podyplomowych ,,Rachunkowość finansowa ACCA – UEK” (strona studiów).

B) Uczestnictwo w organizacjach (naukowych, gospodarczych, społecznych)

 • Członek European Accounting Association (EAA),
 • Członek International Association for Accounting Education & Research (IAAER),
 • W Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce:
  • Członek Zarządu Głównego SKwP (od 2011 r.),
  • Członek Rady Naukowej SKwP (od 2011 r.),
  • Członek Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie (2003-2007),
  • Członek Zarządu Oddziału Terenowego SKwP w Krakowie (1999-2003).
 • W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (wcześniej – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów):
  • Wiceprezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Krakowie (2011-2015),
  • Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Krakowie (2009-2011).
 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym:
  • Wiceprezes krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2005-2009),
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Członek ISACA (Stowarzyszenie ds. Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych),
 • Arbiter Sądy Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Członek Komisji Programowej miesięcznika „Rachunkowość”,
 • Członek Rady Programowej kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych (wydawnictwo Instytutu Zamówień Publicznych i C.H. Beck),
 • Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (2005-2006).

C) Uprawnienia zawodowe

 • Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa (data uzyskania – 1998 r.),
 • Biegły Rewident – wpisany do rejestru Biegłych Rewidentów nr 10496 (data uzyskania uprawnień – czerwiec 2005 r.).

D) Projekty badawcze i granty oraz związki z praktyką gospodarczą

Wybrane ekspertyzy i udział w projektach na rzecz praktyki gospodarczej:

 • ekspertyza ekonomiczno-finansowa dotycząca zasadności przyjętych metod wyceny przedsiębiorstwa w procesie prywatyzacyjnym opracowana dla Najwyższej Izby Kontroli (NIK) – (współautor – dr T. Maślanka),
 • opracowanie modelu zarządzania i obrotu nieruchomościami obciążonych hipotecznie dla SKOK Wesoła (2012),
 • udział w wycenach:
  • Andropol SA (współpraca – dr T. Maślanka),
  • TEAM FM Sp. z o.o. (współpraca: dr hab. Z. Dresler, prof. UEK i dr T. Maślanka),
  • Cracovia SA (współpraca: dr inż. B. Kaczmarczyk),
  • Trzemeszno Sp. z o.o. (współpraca: dr Ł. Górka i dr inż. B. Kaczmarczyk),
 • opracowanie stanowiska w sprawie ujęcia i prezentacji dopłat uregulowanych art. 177, 178 i 179 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 178 i 179 Kodeksu handlowego w sprawozdaniu finansowym udziałowca dla Wydawnictwa Jagiellonia SA (współpraca: dr D. Krzywda),
 • koordynacja prac dotycząca opiniowania projektu wprowadzenia tzw. „obligacji węglowych” przez KHW SA (współpraca: prof. dr hab. Andrzej Szumański i dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UEK),
 • koordynacja projektów restrukturyzacyjnych opracowanych w firmie RESTRUKTURYZACJA –na rzecz: Elektromontaż Kraków SA i Chemobudowa Kraków SA.,
 • opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej na rzecz SPOZ Starachowice (współpraca:
  dr J. Wyrobek, dr inż. B. Kaczmarczyk).

Doradztwo i szkolenia:

 • Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), ekspert oceniający realizację działań wdrożeniowych, projekt realizowany przez MSAP dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Udział w projekcie wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą, projekt realizowany przez SKwP, ekspert wspierający opracowywanie biznes planów,
 • prowadzenie szkolenia w ramach projektu „Kompletne kadry dla Małopolski” realizowanego
  w ramach ZPORR działanie 2.1 (2004-2006),
 • realizacja warsztatów do kursu MBA, „Rachunkowość zarządcza” w ramach programu „Executive MBA studia podyplomowe dla nowoczesnego menedżera” POKL.02.01.01-00-284/09 dla WSB-NLU w Nowym Sączu,
 • przeprowadzenie szkoleń z rachunkowości dla kandydatów na maklerów,
 • przeprowadzenie szkoleń z rachunkowości zarządczej dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • przeprowadzenie szkolenia kadry menedżerskiej z zakresu prawa bilansowego dla Elektrowni Kozienice SA (w ramach współpracy z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych
  Sp. z o.o.),
 • Członek Panelu Ekspertów oceniających wnioski w ramach programu ZPORR w Województwie Małopolskim,
 • Ekspert w programie SPO_WKP Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” (Akredytowany Wykonawca: ESC SA).

Praca w radach nadzorczych i zarządach:

 • 06/2017-nadal – członek rady nadzorczej PKO BP SA,
 • 02/2016-nadal – przewodniczący rady nadzorczej PKP PLK SA (spółka Skarbu Państwa, nadzór m. in. nad projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości 67 mld zł w latach 2016-2020, suma bilansowa spółki – 50 mld zł, wielkość zatrudnienia – 39 tys. osób),
 • 11/2016-nadal – członek Rady Nadzorczej AWSA Holland II B. V.,
 • 01/2016-06/2017 – wiceprzewodniczący rady nadzorczej Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.,
 • 01/2010-02/2016– przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej
  Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach (m. in. nadzór nad realizacją projektu unijnego – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach o wartości ok. 200 mln zł),
 • 09/2008-06/2017 – przewodniczący Rady Nadzorczej Firmy Audytorskiej Interfin,
 • 01/2008-09/2008 – przewodniczący Rady Nadzorczej Media Nieruchomości SA,
 • 02/2007-09/2008 – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PolRest SA,
 • 01/2007-09/2008 – przewodniczący Rady Nadzorczej w Północ Nieruchomości SA (spółka notowana na NewConnect),
 • 05/2006-01/2008 – członek Rady Nadzorczej Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA (spółka Skarbu Państwa, m.in. nadzór nad budową nowej baterii koksowniczej o wartości ok. 400 mln zł),
 • 06/2006-11/2007 – członek Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Alwernia SA (Grupa CIECH),
 • 03/2005-12/2005 – prezes zarządu Altair Sp. z o.o.,
 • 01/2000-09/2003 – członek zarządu ds. finansowych TBS Złocień sp. z o.o.

E) Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, stypendia

 • Indywidualna nagroda dydaktyczna III stopnia – wykładowca najlepiej oceniany przez studentów (2015, 2014).
 • Trzykrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej.
 • Medal 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2015).
 • Nagroda im. Prof. Zbigniewa Messnera za pracę habilitacyjną (2014).
 • Złota Odznaka ,,Zasłużony dla Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” (2014).
 • Srebrna Odznaka ,,Zasłużony dla Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” (2010).
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2004).
 • Nagroda II stopnia im. Prof. dra hab. Stanisława Skrzywana (2002).

NAGRODY REKTORA:

 • nagroda III stopnia za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne (2014),
 • nagroda za specjalne osiągnięcia naukowe (2013),
 • nagroda I stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe (2012),
 • nagroda II stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe (2011),
 • nagroda III stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe (2007, 2013, 2014),
 • nagroda III stopnia za indywidualne osiągnięcia organizacyjne (2010, 2013),

a także nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej otrzymana w 2002 r.

F) Współpraca i doświadczenie zagraniczne

 • Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Sportu Słowacji – recenzja grantów naukowych (2013-2016),
 • Anglo-American University, Praga, Czechy – udział w konferencjach w latach 2015 i 2016,
 • Akademia Ekonomiczna w Bukareszcie – współpraca w ramach programu ERASMUS, udział
  (wraz z gośćmi z Rumunii) w konferencjach (2015, 2016),
 • Uniwersytet w Andaluzji, Hiszpania – udział spotkaniach z Prorektorem Uniwersytetu (2015, 2016),
 • Uniwersytet w Żylinie, Słowacja – praca w Radzie Programowej Konferencji i czynny udział
  w konferencjach naukowych (2013-2016),
 • Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoka, Romania – wyjazd w ramach programu ERASMUS (2015),
 • Londyn (ACCA, CIMA, ICAEW) – wyjazd naukowy w ramach realizacji grantu KBN, zbieranie materiałów naukowych w celu realizacji pracy doktorskiej (1999).

G) Promotorstwo i recenzje prac doktorskich

Doktoraty obronione:

 • Szmajser Rafał, ,,Determinanty rentowności centrów outsourcingowych w sektorze usług finansowych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, dziedzina – nauki ekonomiczne, dyscyplina – finanse; doktorat obroniony w 2016 roku.

Otwarte przewody doktorskie:

 • Mazurczak Anna, ,,Zakres informacji ujawnianych przez spółki notowane w alternatywnym systemie obrotu w świetle ochrony inwestorów”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów (otwarcie przewodu doktorskiego – 2013 r.),
 • Turek-Radwan Monika, „Próba budowy modelu oceny gospodarki finansowej gminy”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów (otwarcie przewodu doktorskiego – 2013 r.),
 • Biśta Anna , ,,Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów (otwarcie przewodu doktorskiego – 2014 r.),
 • Dunal Patryk, opieka naukowa, trwają prace koncepcyjne nad sformułowaniem tematu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów,
 • Zwolenik Agnieszka, ,,Dotacje z budżetu UE w kształtowaniu sytuacji majątkowo-finansowej produkcyjnych spółek kapitałowych w województwie małopolskim”, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Krakowie, Wydział Finansów, (otwarcie przewodu doktorskiego – 2016 r.),
 • Pawłowska Ewelina, ,,Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów (otwarcie przewodu doktorskiego – 2015).

Recenzje następujących prac doktorskich:

 • Koleśnik K., ,,Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata”, promotor: prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański, 2017,
 • Kawa B., ,,Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych – próba konstrukcji modelu
  z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych”, promotor: śp. prof. dr hab. Bronisław Micherda,
  prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017,
 • Obrzeżgiewicz D., ,,Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej”, promotor: dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017,
 • Rydzak R., ,,Wykorzystanie procedur rewizji finansowej w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdań finansowych”, promotor: dr hab. Józef Pfaff, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Katowicach, 2015,
 • Szczepańska M., „Przepływy pieniężne w rachunkowości w ujęciu sprawozdawczym i decyzyjnym”, promotor: prof. dr hab. Wikotr Gabrusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014,
 • Chłapek K., ,,Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej”, promotor: prof. dr hab. Bronisław Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013,
 • Furman W., ,,Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego”, promotor: prof. dr hab. Bronisław Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Krakowie, 2013.

H) Recenzje wydawnicze książek

 • ,,Rachunkowość instrumentów finansowych”, B. Dratwińska-Kania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 (zobacz),
 • ,,Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom II. Aspekty zarządcze w rachunkowości”, red. D. Adamek-Hyska i K. Tkocz-Wolny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016 (zobacz),
 • ,,Koncepcje pomiaru i prezentacji zasobów ludzkich w strukturze informacyjnej rachunkowości – wybrane aspekty”, W. Świątek, Wydawnictwo WSFiP w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016,
 • ,,Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych”, K. Chłapek, Difin 2015 (zobacz),
 • ,,Sprawozdania finansowe i ich analiza”, W. Gos,  M. Janowicz, P. Mućko, A. Niemiec, W. Skoczylas, P. Waśniewski, Wydawnictwo SKwP, Warszawa 2015 (zobacz),
 • ,,Adaptatywność publicznych systemów wsparcia przedsiębiorstw – wnioski z badań”,
  red. T. Geodeckiego i J. Plichty, Wydawnictwo Fundacji UEK, Kraków 2015,
 • ,,Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego”, B. Basiura, S. Krajewska,
  E. Marcinkowska, A. Paliński, J. Sawicka, A. Stronczek, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.

V. Publikacje

Wykaz publikacji

Książki i monografie

 • M. Andrzejewski, Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012 (zobacz),
 • M. Andrzejewski, Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2012 (zobacz),
 • M. Andrzejewski, K. Jonas, P. Młodkowski, Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości: systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 (zobacz),
 • M. Andrzejewski, Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
 • M. Andrzejewski, K. Jonas, P. Młodkowski, Komputerowe systemy finansowo-księgowe: podręcznik–zbiór zadań, Wydawnictwo PSB, Kraków 2000 (zobacz).

Artykuły w czasopismach naukowych (wybrane pozycje)

 • INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) AND AN ISSUE OF COMPARABILITY OF ASSESSMENTS OF FINANCIAL STANDING OF THE COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE MADE BY THE AUDITORS IN THE REPORTS ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS
  By: Andrzejewski, Mariusz; Maslanka, Tomasz; Mazur-Maslanka, Iwona. Edited by: Jindrichovska, I; Kubickova, D. Conference: 4th International Scientific Conference on IFRS – Global Rules and Local Use Location: Anglo Amer Univ, Prague, CZECH REPUBLIC Date: SEP 29-30, 2016. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE Pages: 56-65 Published: 2016,
 • THE BALANCE SHEET UNDER POLISH REGULATIONS VERSUS THE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION UNDER IFRS – MAIN DIFFERENCES DISCLOSED IN RATIO ANALYSIS OF ENTERPRISE. By: Dunal, Patryk; Andrzejewski, Mariusz. Edited by: Jindrichovska, I; Kubickova, D. Conference: 4th International Scientific Conference on IFRS – Global Rules and Local Use Location: Anglo Amer Univ, Prague, CZECH REPUBLIC Date: SEP 29-30, 2016. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE Pages: 47-55 Published: 2016,
 • PROCEDURES OF AN AUDIT IN THE PROSPECTIVE VERIFICATION OF THE GOING-CONCERN PRINCIPLE. By: Andrzejewski, Mariusz; Maslanka, Tomasz. Edited by: Jindrichovska, I; Kubickova, D. Conference: 3rd International Scientific Conference on IFRS – Global Rules and Local Use Location: Anglo Amer Univ, Prague, CZECH REPUBLIC Date: OCT 08-09, 2015. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE Pages: 49-59 Published: 2015.

Rozdziały w pracach zbiorowych (wybrane pozycje)

 • M. Andrzejewski, Północne i południowe wektory rozwoju polskiego rynku kapitałowego
  w latach 1989-2009, [w:] Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009: próba bilansu,
  pod red. R. Glajcara i W. Wojtasika, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009,
 • M. Andrzejewski, Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w obliczu kryzysu finansowego [w:] Wyzwania rachunkowości w erze informacji, pod red. K. Świetli, publikacja Koła Naukowego Audyt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości Finansowej, Kraków 2009,
 • M. Andrzejewski, Wpływ asymetrycznych instrumentów pochodnych na kryzys finansowy
  w Polsce [w:] Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów,
  pod red. S. Owsiaka, Wydawnictwo WSBiF, Bielsko Biała 2009,
 • M. Andrzejewski, Anatomia i mechanizm wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro-
  i makroekonomicznym – wyniki badań naukowych, [w:] Rachunkowość wobec kryzysu ekonomicznego, pod red. B. Micherdy, Difin, Warszawa 2009,
 • M. Andrzejewski, K. Grabiński, Badanie sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym [w:] Rewizja sprawozdań finansowych, pod red. Danuty Krzywdy, COSZ SKwP, Warszawa 2005,
 • M. Andrzejewski (współautor i redaktor naukowy), Podstawy rachunkowości: zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,
 • Encyklopedia rachunkowości, pod red. Marii Gmytrasiewicz, M. Andrzejewski (współautor), Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005.

Udział w konferencjach naukowych i seminariach

 • M. Andrzejewski, M. Kędzior, R. Szmajser, Determining factors of profitability of outsourcing service enterprises, research results from Poland, 40th Annual Congress of European Accounting Association, Walencia 2017,
 • M. Andrzejewski, R. Szmajser, Technological determinants of profitability of economic entities operating in the Global Business Services sector. Empirical results from Poland, World Finance Banking Symposium, Bangkok 2017,
 • M. Andrzejewski, K. Grabiński, An impact of accounting harmonization process in EU on financial audit’s regulations in Poland, 30th Annual Congress European Accounting Association, Lisbon 2007,
 • M. Andrzejewski, K. Grabiński, Financial Reporting Evolution of Polish Listed Companies on the Worldwide Background Comparability Issue, EAA Congress, Sevilla 2003.

Ponadto:

 • Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,Financial Reporting and Auditing: Challenges and Opportunities for Accounting Researchers and Educators”, Cracow University of Economics, Kraków 2017.
 • Udział w konferencji: IFRS Global Rules & Local Use, Anglo – American University,  Praga 2015, 2016, proceedings in Web of Science (WoS).
 • Udział w radzie programowej międzynarodowej konferencji Euroregion Beskidy, Żilina, Słowacja, 2011-2016.

Inne

 • M. Andrzejewski, K. Grabiński, Polskie prawo bilansowe – rozwój i perspektywy zmian, Rachunkowość nr 7/2006,
 • M. Andrzejewski, Anglosaski czy kontynentalny, Rzeczpospolita, 1 września 2000,
 • M. Andrzejewski, Poszukiwanie pieniędzy, Rzeczpospolita, 14 luty 2000.

VI. Aktywność w mediach (wybrane pozycje)

•       http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3586243,kto-sie-odwazy-na-rewolucje,id,t.html

•       http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-sobiste/artykuly/884384,ekspert-propozycja-po-dla-frankowiczow-to-happening-pomoze-bankom.html

•       http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/mial-pomysl-jak-pomoc-frankowiczom-ale-nikt-go-nie-sluchal,506878.html

•       http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/profesor-mariusz-andrzejewski-obietnice-andrzeja-dudy-nie-zrujnuja-finansow-publicznych/

•       http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/profesor-mariusz-andrzejewski-w-kontekscie-euro-problem-cen-nie-jest-najwazniejszy/

•       http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/profesor-mariusz-andrzejewski-banki-ciezko-do-czegos-przymusic-ale-to-robota-dla-rzadu/

•       http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/profesor-mariusz-andrzejewski-nie-mozemy-oddawac-waznego-rynku-za-darmo/

•       http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/m-andrzejewski-premier-dal-emerytom-i-rodzinom-okruchy/

•       http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/m-andrzejewski-prezes-nbp-nie-powinien-angazowac-sie-w-polityke/

•       http://www.radiokrakow.pl/wideo/profesor-mariusz-andrzejewski-o-pomocy-dla-frankowiczow/

•       http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/m-andrzejewski-nie-wiem-czy-pojscie-do-sadu-to-dobra-droga/

•       http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/aktualnosci/obietnice-wyborcze-andrzeja-dudy-okiem-bylego-wiceministra-finansow/

•       http://www.radiokrakow.pl/gospodarka/ekspert-o-wejsciu-do-strefy-euro-dopiero-w-2018-roku-ktos-moze-nas-tam-wepchnac/

•       http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/zadluzenie-krakowa-to-nie-powod-do-paniki-wywiad/

•       http://www.radiownet.pl/publikacje/dr-andrzejewski-o-vat-i-drukarce-pieniedzy-w-akademii-wnet

•       http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/m-andrzejewski-system-bankowy-powinien-sie-dolozyc-do-poprawy-sytuacji-finansow-publicznych/

•       ,,Własnościowe dla Rodziny 500+”: http://www.rp.pl/Opinie/302089885-Mariusz-Andrzejewski-Wlasnosciowe-dla-Rodziny-500.html

Kontakt


gabinet: pawilon F, pok. 513

telefon: +48 12 293 52 81
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 41

e-mail: mariusz.andrzejewski@uek.krakow.pl

Przejdź do e-wizytówki na platformie e-Uczelnia